網絡百科新概念
提示
 正文中的藍色文字是詞條,點擊藍色文字可進入該詞條頁面;
 正文中的紅色文字是尚待創建的詞條,點擊紅色文字可進入創建詞條頁面;
 歡迎參與詞條創建或編輯修改!人人為我,我為人人。共同建設中文百科在線,共創知識文明!
zwbkorg
關註微信,獲取更多資訊
阅读 38306 次 历史版本 19个 创建者:Beckham (2010/3/16 23:05:11) 最新编辑:套马的汉子 (2010/5/5 0:15:37)
三字經全文(拼音版)
拼音:sān zì jīng quán wén
英文:Three Character Classic Full-text
同义词条:三字经,《三字经》
目錄[ 隱藏 ]
 

供語音閱讀使用

如不能閱讀請從   http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?lid=2931 進入 
(閱讀器位於頁面底部) 
     人之初,性本善。性相近,習相遠。
 苟不教,性乃遷。教之道,貴以專。
 昔孟母,擇鄰處。子不學,斷機杼。
 竇燕山,有義方。教五子,名俱颺。
 養不教,父之過。教不嚴,師之惰。
 子不學,非所宜。幼不學,老何爲。
 玉不琢,不成器。人不學,不知義。
 爲人子,方少時。親師友,習禮儀。
 香九齡,能溫席。孝於親,所當執。
 融四歲,能讓梨。弟於長,宜先知。
 首孝悌,次見聞。知某數,識某文。
 一而十,十而百。百而千,千而萬。
 三才者,天地人。三光者,日月星。
 三綱者,君臣義。父子親,夫婦顺。
 曰春夏,曰秋冬。此四時,運不窮。
 曰南北,曰西東。此四方,應乎中。
 曰水火,木金土。此五行,本乎數。
 十幹者,甲至癸。十二支,子至亥。
 曰仁義,禮智信。此五常,不容紊。
 地所生,有草木。此植物,遍水陸
 有蟲魚,有鳥獸。此動物,能飛走。
 稻粱菽,麥黍稷。此六穀,人所食。
 馬牛羊,雞犬豕。此六畜,人所飼。
 曰喜怒,曰哀懼。愛惡欲,七情具。
 青赤黄,及黑白。此五色,目所識。
 酸苦甘,及辛鹹。此五味,口所含。
 膻焦香,及腥朽。此五臭,鼻所嗅。
 匏土革,木石金。絲與竹,乃八音。
 曰平上,曰去入。此四聲,宜調協。
 高曾祖,父而身。身而子,子而孫。
 自子孫,至玄曾。乃九族,人之倫。
 父子恩,夫婦從。兄則友,弟則恭。
 長幼序,友與朋。君則敬,臣則忠。
 此十義,人所同。當師叙,勿違背。
 斬齊衰,大小功。至緦麻,五服終。
 禮樂射,禦書數。古六藝,今不具。
 惟書學,人共遵。既識字,講說文。
 有古文,大小篆。隸草繼,不可亂。
 若廣學,懼其繁。但略說,能知原。
 凡訓蒙,須講究。詳訓詁,明句讀。
 爲學者,必有初。《小學》終,至“四書”。
 《論語》者,二十篇。群弟子,記善言。
 《孟子》者,七篇止。講道德,說仁義。
 作《中庸》,子思筆。中不偏,庸不易。
 作《大學》,乃曾子。自修齊,至治平。
 《孝經》通,四書熟。如六經,始可讀。
 詩書易,禮春秋。號六經,當講求。
 有連山,有歸藏。有周易,三易詳。
 有典謨,有訓誥。有誓命,書之奧。
 我周公,作周禮。著六官,存治體。
 大小戴,注《禮記》。述聖言,禮樂備。
 曰國風,曰雅頌。號四詩,當諷詠。
 詩既亡,春秋作。寓褒貶,别善惡。
 三傳者,有公羊。有左氏,有穀梁。
 經既明,方讀子。撮其要,記其事。
 五子者,有荀颺。文中子,及老莊。
 經子通,讀諸史。考世系,知終始。
 自羲農,至黄帝。號三皇,居上世。
 唐有虞,號二帝。相揖遜,稱盛世。
 夏有禹,商有湯。周文武,稱三王。
 夏傳子,家天下。四百載,遷夏社。
 湯伐夏,國號商。六百載,至紂亡。
 周武王,始誅紂。八百載,最長久。
 周轍東,王綱墜。逞幹戈,尚游說。
 始春秋,終戰國。五霸強,七雄出。
 嬴秦氏,始兼並。傳二世,楚漢爭。
 高祖興,漢業建。至孝平,王莽篡。
 光武興,爲東漢。四百年,終於獻。
 魏蜀吳,爭漢鼎。號三國,迄兩晉。
 宋齊繼,梁陳承。爲南朝,都金陵。
 北元魏,分東西。宇文周,與高齊。
 迨至隋,一土宇。不再傳,失統緒。
 唐高祖,起義師。除隋亂,創國基。
 二十傳,三百載。梁滅之,國乃改。
 梁唐晉,及漢周。稱五代,皆有由。
 炎宋興,受周禪。十八傳,南北混。
 遼與金,帝號紛。 迨滅遼,宋猶存。
 至元興,金緒歇。有宋世,一同滅。
 並中國,兼戎狄。九十年,國祚廢。
 明太祖,久親師。傳建文,方四祀。
 遷北京,永樂嗣。迨崇禎,煤山逝。
 廿二史,全在茲。載治亂,知興衰。
 讀史書,考實錄。通古今,若親目。
 口而誦,心而惟。朝於斯,夕於斯。
 昔仲尼,師項橐。古聖賢,尚勤學。
 趙中令,讀魯論。彼既仕,學且勤。
 披蒲編,削竹簡。彼無書,且知勉。
 頭懸梁,錐刺股。彼不教,自勤苦。
 如囊螢,如映雪。家雖貧,學不輟。
 如負薪,如掛角。身雖勞,猶苦卓。
 蘇老泉,二十七。始發憤,讀書籍。
 彼既老,猶悔遲。爾小生,宜早思。
 若梁灝,八十二。對大廷,魁多士。
 彼既成,眾稱異。爾小生,宜立志。
 瑩八歲,能詠詩。泌七歲,能賦棋。
 彼穎悟,人稱奇。爾幼學,當效之。
 蔡文姬,能辨琴。謝道韞,能詠吟 。
 彼女子,且聰敏。爾男子,當自警。
 唐劉晏,方七歲。擧神童,作正字。
 彼雖幼,身已仕。爾幼學,勉而致。
 有爲者,亦若是。
 犬守夜,雞司晨。苟不學,曷爲人。
 蠶吐絲,蜂釀蜜。人不學,不如物。
 幼而學,壯而行。上致君,下澤民。
 颺名聲,顯父母。光於前,裕於後。
 人遺子,金滿籝。我教子,唯一經。
 勤有功,戲無益。戒之哉,宜勉力。 
 

 供拼音查找

sān zì jīng quán wén
三字經全文
 
rén zhī chū  xìng běn shàn  xìng xiàng jìn  xí xiàng yuǎn 
人之初                性本善             性相近               習相遠
 
gǒu bú jiāo  xìng nǎi qiān  jiāo zhī dào  guì yǐ zhuān 
苟不教        性乃遷       教之道            貴以專
 
xī mèng mǔ  zé lín chù  zǐ bú xué  duàn jī zhù 
昔孟母       擇鄰處          子不學    斷機杼
 
dòu yàn shān  yǒu yì fāng  jiāo wǔ zǐ  míng jù yáng 
竇燕山          有義方         教五子        名俱颺
 
yǎng bú jiāo  fù zhī guò  jiāo bú yán  shī zhī duò
養不教       父之過        教不嚴           師之惰
 
zǐ bú xué  fēi suǒ yí  yòu bú xué  lǎo hé wéi
子不學         非所宜         幼不學        老何爲
 
yù bú zhuó  bú chéng qì  rén bú xué  bú zhī yì
玉不琢         不成器       人不學        不知義
 
wéi rén zǐ  fāng shǎo shí  qīn shī yǒu  xí lǐ yí
爲人子        方少時        親師友       習禮儀
 
xiāng jiǔ líng  néng wēn xí  xiào yú qīn  suǒ dāng zhí
   香九齡          能溫席            孝於親           所當執
 
róng sì suì  néng ràng lí  dì yú zhǎng  yí xiān zhī
融四歲        能讓梨         弟於長        宜先知
 
shǒu xiào dì  cì jiàn wén  zhī mǒu shù  shí mǒu wén
首孝弟              次見聞         知某數        識某文
 
yī ér shí  shí ér bǎi  bǎi ér qiān  qiān ér wàn
一而十            十而百        百而千       千而萬
 
sān cái zhě  tiān dì rén  sān guāng zhě  rì yuè xīng
三才者        天地人       三光者          日月星
 
sān gāng zhě  jun1 chén yì  fù zǐ qīn  fū fù shùn
三綱者        君臣義       父子親           夫婦顺
 
yuē chūn xià  yuē qiū dōng  cǐ sì shí  yùn bú qióng
曰春夏        曰秋冬        此四時              運不窮
 
yuē nán běi  yuē xī dōng  cǐ sì fāng  yīng hū zhōng
曰南北         曰西東        此四方         應乎中
 
yuē huǒ shuǐ  mù jīn tǔ  cǐ wǔ háng  běn hū shù
曰火水     木金土       此五行        本乎數
 
yuē rén yì  lǐ zhì xìn  cǐ wǔ cháng  bú róng wěn
曰仁義         禮智信         此五常        不容紊
 
dào liáng shū  mài shǔ jì  cǐ liù gǔ  rén suǒ shí
稻粱菽       麥黍稷       此六穀        人所食
 
mǎ niú yáng  jī quǎn shǐ  cǐ liù chù  rén suǒ sì
馬牛羊     雞犬豕       此六畜        人所飼
 
yuē xǐ nù  yuē āi jù  ài è yù  qī qíng jù
曰喜怒         曰哀懼        愛惡欲     七情具
 
páo tǔ gé  mù shí jīn  yǔ sī zhú  nǎi bā yīn
匏土革      木石金        與絲竹    乃八音
 
gāo céng zǔ  fù ér shēn  shēn ér zǐ  zǐ ér sūn
高曾祖        父而身    身而子      子而孫
 
zì zǐ sūn  zhì xuán céng  nǎi jiǔ zú  rén zhī lún
自子孫       至玄曾        乃九族        人之倫
 
fù zǐ ēn  fū fù cóng  xiōng zé yǒu  dì zé gōng
父子恩      夫婦從    兄則友       弟則恭
 
zhǎng yòu xù  yǒu yǔ péng  jun1 zé jìng  chén zé zhōng
長幼序          友與朋             君則敬          臣則忠
 
cǐ shí yì  rén suǒ tóng  fán xùn méng  xū jiǎng jiū
此十義      人所同            凡訓蒙         須講究
 
xiáng xùn gǔ  míng jù dú  wéi xué zhě  bì yǒu chū
詳訓詁       名句讀        爲學者          必有初
 
xiǎo xué zhōng  zhì sì shū  lùn yǔ zhě  èr shí piān
小學終        至四書         論語者         二十篇
 
qún dì zǐ  jì shàn yán  mèng zǐ zhě  qī piān zhǐ 
群弟子        記善言          孟子者        七篇止
 
jiǎng dào dé  shuō rén yì  zuò zhōng yōng  zǐ sī bǐ
講道德        說仁義        作中庸        子思筆
 
zhōng bú piān  yōng bú yì  zuò dà xué  nǎi céng zǐ 
中不偏        庸不易        作大學        乃曾子
 
zì xiū qí  zhì píng zhì  xiào jīng tōng  sì shū shú
自修齊       至平治       孝經通          四書熟
 
rú liù jīng  shǐ kě dú  shī shū yì  lǐ chūn qiū 
如六經       始可讀       詩書易        禮春秋
 
hào liù jīng  dāng jiǎng qiú  yǒu lián shān  yǒu guī cáng 
號六經        當講求       有連山            有歸藏
 
yǒu zhōu yì  sān yì xiáng  yǒu diǎn mó  yǒu xùn gào 
有周易           三易詳        有典謨            有訓誥
 
yǒu shì mìng  shū zhī ào  wǒ zhōu gōng  zuò zhōu lǐ 
有誓命        書之奧          我周公           作周禮
 
Zhu liù guān  cún zhì tǐ  dà xiǎo dài  zhù lǐ jì 
著六官        存治體        大小戴        注禮記
 
shù shèng yán  lǐ lè bèi  yuē guó fēng  yuē yǎ sòng 
述聖言         禮樂備         曰國風            曰雅頌
 
hào sì shī  dāng fěng yǒng  shī jì wáng  chūn qiū zuò 
號四詩        當諷詠        詩既亡       春秋作
 
yù bāo biǎn  bié shàn è  sān chuán zhě  yǒu gōng yáng 
 寓褒貶 别善惡 三傳者 有公羊

yǒu zuǒ shì  yǒu gòu liáng  jīng jì míng  fāng dú zǐ 
有左氏      有彀梁     經既明        方讀子
 
cuō qí yào  jì qí shì  wǔ zǐ zhě  yǒu xún yáng
撮其要      記其事        五子者      有荀楊
 
wén zhōng zǐ  jí lǎo zhuāng  jīng zǐ tōng  dú zhū shǐ 
文中子              及老莊           經子通        讀諸史
 
kǎo shì xì  zhī zhōng shǐ  zì xī nóng  zhì huáng dì 
考世系          知終始          自羲農          至黄帝
 
hào sān huáng  jū shàng shì  táng yǒu yú  hào èr dì 
號三皇       居上世                  唐有虞          號二帝
 
xiàng yī xùn  chēng shèng shì  xià yǒu yǔ  shāng yǒu tāng 
相揖遜             稱盛世         夏有禹         商有湯
 
zhōu wén wǔ  chēng sān wáng  xià chuán zǐ  jiā tiān xià 
周文武         稱三王         夏傳子          家天下
 
sì bǎi zǎi  qiān xià shè  tāng fá xià  guó hào shāng 
四百載        遷夏社        湯伐夏         國號商
 
liù bǎi zǎi  zhì zhòu wáng  zhōu wǔ wáng  shǐ zhū zhòu 
六百載             至紂亡       周武王          始誅紂
 
bā bǎi zǎi  zuì zhǎng jiǔ  zhōu zhé dōng  wáng gāng duò
八百載         最長久        周轍東         王綱堕
 
chěng gàn gē  shàng yóu shuō  shǐ chūn qiū  zhōng zhàn guó 
逞幹戈             尚游說         始春秋         終戰國
 
wǔ bà qiáng  qī xióng chū  yíng qín shì  shǐ jiān bìng 
五霸強           七雄出          嬴秦氏        始兼並
 
chuán èr shì  chǔ hàn zhēng  gāo zǔ xìng  hàn yè jiàn 
傳二世             楚漢爭           高祖興          漢業建
 
zhì xiào píng  wáng mǎng cuàn  guāng wǔ xìng  wéi dōng hàn 
至孝平          王莽篡          光武興                爲東漢
 
sì bǎi nián  zhōng yú xiàn  wèi shǔ wú  zhēng hàn dǐng 
四百年         終於獻           魏蜀吳             爭漢鼎
 
hào sān guó  qì liǎng jìn  sòng qí jì  liáng chén chéng 
號三國               迄兩晉        宋齊繼      梁陳承
 
wéi nán cháo  dōu jīn líng  běi yuán wèi  fèn dōng xī 
爲南朝         都金陵          北元魏           分東西
 
yǔ wén zhōu  xìng gāo qí  dài zhì suí  yī tǔ yǔ 
宇文周        興高齊        迨至隋        一土宇
 
bú zài chuán  shī tǒng xù  táng gāo zǔ  qǐ yì shī 
不再傳       失統緒        唐高祖        起義師
 
chú suí luàn  chuàng guó jī  èr shí chuán  sān bǎi zǎi 
除隋亂        創國基         二十傳         三百載
 
liáng miè zhī  guó nǎi gǎi  liáng táng jìn   jí hàn zhōu 
梁滅之          國乃改          梁唐晉           及漢周
 
chēng wǔ dài   jiē yǒu yóu  yán sòng xìng  shòu zhōu chán 
稱五代           皆有由         炎宋興            受周禪
 
shí bā chuán  nán běi hún  liáo yǔ jīn  jiē chēng dì 
十八傳        南北混        遼與金         皆稱帝
 
tài zǔ xìng  guó dà míng  hào hóng wǔ  dōu jīn líng
太祖興        國大明        號洪武         都金陵
 
dài chéng zǔ  qiān yàn jīng  shí liù shì  zhì chóng zhēn  
迨成祖         遷燕京           十六世             至崇禎 
 
yān luàn hòu  kòu nèi hòng  chuǎng nì biàn  shén qì zhōng    
閹亂後        寇内訌         闖逆變           神器終 
 
qīng shùn zhì  jù shén jīng  zhì shí chuán  xuān tǒng xùn
清顺治          據神京          至十傳           宣統遜 
 
jǔ zǒng tǒng  gòng hé chéng  fù hàn tǔ  mín guó xìng   
擧總統         共和成         複漢土         民國興  
 
niàn èr shǐ  quán zài zī  zǎi zhì luàn  zhī xìng shuāi
廿二史         全在茲         載治亂             知興衰
 
shí qī shǐ  quán zài zī  zǎi zhì luàn  zhī xìng shuāi
十七史         全在茲        載治亂          知興衰
 
dú shǐ shū  kǎo shí lù  tōng gǔ jīn  ruò qīn mù
讀史書        考實錄        通古今           若親目
 
kǒu ér sòng  xīn ér wéi  cháo yú sī  xī yú sī  
口而誦     心而惟     朝於斯  夕於斯
 
xī zhòng ní  shī xiàng tuó  gǔ shèng xián  shàng qín xué 
昔仲尼                 師項橐            古聖賢          尚勤學
 
zhào zhōng lìng  dú lǔ lùn  bǐ jì shì  xué qiě qín 
趙中令           讀魯論        彼既仕       學且勤
 
pī pú biān  xuē zhú jiǎn  bǐ wú shū  qiě zhī miǎn 
披蒲編          削竹簡         彼無書         且知勉
 
tóu xuán liáng  zhuī cì gǔ  bǐ bú jiāo  zì qín kǔ 
頭懸梁          錐刺股         彼不教      自勤苦
 
rú náng yíng  rú yìng xuě  jiā suī pín  xué bú chuò 
如囊螢        如映雪        家雖貧            學不輟
 
rú fù xīn  rú guà jiǎo  shēn suī láo  yóu kǔ zhuó
如負薪          如掛角          身雖勞         猶苦卓
 
sū lǎo quán  èr shí qī  shǐ fā fèn  dú shū jí
蘇老泉       二十七      始發憤         讀書籍
 
bǐ jì lǎo  yóu huǐ chí  ěr xiǎo shēng  yí zǎo sī 
彼既老     猶悔遲         爾小生      宜早思
 
ruò liáng hào  bā shí èr  duì dà tíng  kuí duō shì
若梁灝       八十二       對大廷         魁多士
 
bǐ jì chéng  zhòng chēng yì  ěr xiǎo shēng  yí lì zhì 
彼既成         眾稱異           爾小生          宜立志
 
yíng bā suì  néng yǒng shī  mì qī suì  néng fù qí 
瑩八歲         能詠詩           泌七歲            能賦棋
 
bǐ yǐng wù  rén chēng qí  ěr yòu xué  dāng xiào zhī 
彼穎悟          人稱奇         爾幼學          當效之
 
cài wén jī  néng biàn qín  xiè dào yùn  néng yǒng yín
蔡文姬
        能辨琴       謝道韞           能詠吟
 
bǐ nǚ zǐ  qiě cōng mǐn  ěr nán zǐ  dāng zì jǐng 
彼女子        且聰敏        爾男子          當自警
 
táng liú yàn  fāng qī suì  jǔ shén tóng  zuò zhèng zì 
唐劉晏       方七歲        擧神童            作正字
 
bǐ suī yòu  shēn jǐ shì  ěr yòu xué  miǎn ér zhì 
彼雖幼          身己仕        爾幼學      勉而致
 
yǒu wéi zhě  yì ruò shì   quǎn shǒu yè  jī sī chén 
有爲者         亦若是       犬守夜             雞司晨
 
gǒu bú xué  hé wéi rén   cán tǔ sī  fēng niàng mì 
苟不學    曷爲人        蠶吐絲        蜂釀蜜
 
rén bú xué  bú rú wù   yòu ér xué  zhuàng ér háng 
人不學          不如物         幼而學                   壯而行
 
shàng zhì jun1  xià zé mín   yáng míng shēng  xiǎn fù mǔ 
上致君             下澤民               颺名聲                   顯父母
 
guāng yú qián  yù yú hòu   rén yí zǐ  jīn mǎn yíng 
光於前            裕於後        人遺子              金滿嬴
 
wǒ jiāo zǐ  wéi yī jīng   qín yǒu gōng  xì wú yì 
我教子         惟一經            勤有功          戲無益
 
jiè zhī zāi                    yí miǎn lì 
戒之哉                         宜勉力

如不能閱讀請從   http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?lid=2931 進入

  18
  5
  申明:1.中文百科在线的词条资料来自网友(一些人是某学科领域的专家)贡献,供您查阅参考。一些和您切身相关的具体问题(特别是健康、经济、法律相关问题),出于审慎起见,建议咨询专业人士以获得更有针对性的答案。2.中文百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将及时给予删除。3.如需转载本页面内容,请注明来源于www.zwbk.org

  词条保护申请

 • * 如果用户不希望该词条被修改,可以申请词条保护
  * 管理员审核通过后,该词条会被设为不能修改

  注意:只有该词条的创建者才能申请词条保护

  评论评论内容为网友展开的讨论,与本站观点立场无关[去知识社区发起新话题]

 • 221.205.197.*在 2012/10/25 15:29:53 发表
 • 不全,拼音声调有不对的地方
 • 110.166.126.*在 2012/3/15 19:56:18 发表
 • 内容不全。
 • 183.39.82.*在 2011/3/2 8:51:27 发表
 • 拼音部分内容不全
 • 121.23.217.*在 2010/4/4 18:47:57 发表
 • 111111
 • 116.25.182.*在 2010/3/17 21:15:20 发表
 • 很不错,有创意,很好!!!
 • 更多评论
联系我们意见反馈帮助中心免责声明
Copyright © 2010 zwbk.org 中文百科在线 All rights reserved.京ICP证090285号