网络百科新概念
提示
 正文中的蓝色文字是词条,点击蓝色文字可进入该词条页面;
 正文中的红色文字是尚待创建的词条,点击红色文字可进入创建词条页面;
 欢迎参与词条创建或编辑修改!人人为我,我为人人。共同建设中文百科在线,共创知识文明!
zwbkorg
关注微信,获取更多信息
阅读 40038 次 历史版本 19个 创建者:Beckham (2010/3/16 23:05:11) 最新编辑:套马的汉子 (2010/5/5 0:15:37)
三字经全文(拼音版)
拼音:sān zì jīng quán wén
英文:Three Character Classic Full-text
同义词条:三字经,《三字经》
目录[ 隐藏 ]
 

供语音阅读使用

如不能阅读请从   http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?lid=2931 进入 
(阅读器位于页面底部) 
     人之初,性本善。性相近,习相远。
 苟不教,性乃迁。教之道,贵以专。
 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。
 窦燕山,有义方。教五子,名俱扬。
 养不教,父之过。教不严,师之惰。
 子不学,非所宜。幼不学,老何为。
 玉不琢,不成器。人不学,不知义。
 为人子,方少时。亲师友,习礼仪。
 香九龄,能温席。孝于亲,所当执。
 融四岁,能让梨。弟于长,宜先知。
 首孝悌,次见闻。知某数,识某文。
 一而十,十而百。百而千,千而万。
 三才者,天地人。三光者,日月星。
 三纲者,君臣义。父子亲,夫妇顺。
 曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。
 曰南北,曰西东。此四方,应乎中。
 曰水火,木金土。此五行,本乎数。
 十干者,甲至癸。十二支,子至亥。
 曰仁义,礼智信。此五常,不容紊。
 地所生,有草木。此植物,遍水陆
 有虫鱼,有鸟兽。此动物,能飞走。
 稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。
 马牛羊,鸡犬豕。此六畜,人所饲。
 曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。
 青赤黄,及黑白。此五色,目所识。
 酸苦甘,及辛咸。此五味,口所含。
 膻焦香,及腥朽。此五臭,鼻所嗅。
 匏土革,木石金。丝与竹,乃八音。
 曰平上,曰去入。此四声,宜调协。
 高曾祖,父而身。身而子,子而孙。
 自子孙,至玄曾。乃九族,人之伦。
 父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。
 长幼序,友与朋。君则敬,臣则忠。
 此十义,人所同。当师叙,勿违背。
 斩齐衰,大小功。至缌麻,五服终。
 礼乐射,御书数。古六艺,今不具。
 惟书学,人共遵。既识字,讲说文。
 有古文,大小篆。隶草继,不可乱。
 若广学,惧其繁。但略说,能知原。
 凡训蒙,须讲究。详训诂,明句读。
 为学者,必有初。《小学》终,至“四书”。
 《论语》者,二十篇。群弟子,记善言。
 《孟子》者,七篇止。讲道德,说仁义。
 作《中庸》,子思笔。中不偏,庸不易。
 作《大学》,乃曾子。自修齐,至治平。
 《孝经》通,四书熟。如六经,始可读。
 诗书易,礼春秋。号六经,当讲求。
 有连山,有归藏。有周易,三易详。
 有典谟,有训诰。有誓命,书之奥。
 我周公,作周礼。著六官,存治体。
 大小戴,注《礼记》。述圣言,礼乐备。
 曰国风,曰雅颂。号四诗,当讽咏。
 诗既亡,春秋作。寓褒贬,别善恶。
 三传者,有公羊。有左氏,有谷梁。
 经既明,方读子。撮其要,记其事。
 五子者,有荀扬。文中子,及老庄。
 经子通,读诸史。考世系,知终始。
 自羲农,至黄帝。号三皇,居上世。
 唐有虞,号二帝。相揖逊,称盛世。
 夏有禹,商有汤。周文武,称三王。
 夏传子,家天下。四百载,迁夏社。
 汤伐夏,国号商。六百载,至纣亡。
 周武王,始诛纣。八百载,最长久。
 周辙东,王纲坠。逞干戈,尚游说。
 始春秋,终战国。五霸强,七雄出。
 嬴秦氏,始兼并。传二世,楚汉争。
 高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。
 光武兴,为东汉。四百年,终于献。
 魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。
 宋齐继,梁陈承。为南朝,都金陵。
 北元魏,分东西。宇文周,与高齐。
 迨至隋,一土宇。不再传,失统绪。
 唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。
 二十传,三百载。梁灭之,国乃改。
 梁唐晋,及汉周。称五代,皆有由。
 炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。
 辽与金,帝号纷。 迨灭辽,宋犹存。
 至元兴,金绪歇。有宋世,一同灭。
 并中国,兼戎狄。九十年,国祚废。
 明太祖,久亲师。传建文,方四祀。
 迁北京,永乐嗣。迨崇祯,煤山逝。
 廿二史,全在兹。载治乱,知兴衰。
 读史书,考实录。通古今,若亲目。
 口而诵,心而惟。朝于斯,夕于斯。
 昔仲尼,师项橐。古圣贤,尚勤学。
 赵中令,读鲁论。彼既仕,学且勤。
 披蒲编,削竹简。彼无书,且知勉。
 头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。
 如囊萤,如映雪。家虽贫,学不辍。
 如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。
 苏老泉,二十七。始发愤,读书籍。
 彼既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。
 若梁灏,八十二。对大廷,魁多士。
 彼既成,众称异。尔小生,宜立志。
 莹八岁,能咏诗。泌七岁,能赋棋。
 彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。
 蔡文姬,能辨琴。谢道韫,能咏吟 。
 彼女子,且聪敏。尔男子,当自警。
 唐刘晏,方七岁。举神童,作正字。
 彼虽幼,身已仕。尔幼学,勉而致。
 有为者,亦若是。
 犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷为人。
 蚕吐丝,蜂酿蜜。人不学,不如物。
 幼而学,壮而行。上致君,下泽民。
 扬名声,显父母。光于前,裕于后。
 人遗子,金满籝。我教子,唯一经。
 勤有功,戏无益。戒之哉,宜勉力。 
 

 供拼音查找

sān zì jīng quán wén
三字经全文
 
rén zhī chū  xìng běn shàn  xìng xiàng jìn  xí xiàng yuǎn 
人之初                性本善             性相近               习相远
 
gǒu bú jiāo  xìng nǎi qiān  jiāo zhī dào  guì yǐ zhuān 
苟不教        性乃迁       教之道            贵以专
 
xī mèng mǔ  zé lín chù  zǐ bú xué  duàn jī zhù 
昔孟母       择邻处          子不学    断机杼
 
dòu yàn shān  yǒu yì fāng  jiāo wǔ zǐ  míng jù yáng 
窦燕山          有义方         教五子        名俱扬
 
yǎng bú jiāo  fù zhī guò  jiāo bú yán  shī zhī duò
养不教       父之过        教不严           师之惰
 
zǐ bú xué  fēi suǒ yí  yòu bú xué  lǎo hé wéi
子不学         非所宜         幼不学        老何为
 
yù bú zhuó  bú chéng qì  rén bú xué  bú zhī yì
玉不琢         不成器       人不学        不知义
 
wéi rén zǐ  fāng shǎo shí  qīn shī yǒu  xí lǐ yí
为人子        方少时        亲师友       习礼仪
 
xiāng jiǔ líng  néng wēn xí  xiào yú qīn  suǒ dāng zhí
   香九龄          能温席            孝於亲           所当执
 
róng sì suì  néng ràng lí  dì yú zhǎng  yí xiān zhī
融四岁        能让梨         弟於长        宜先知
 
shǒu xiào dì  cì jiàn wén  zhī mǒu shù  shí mǒu wén
首孝弟              次见闻         知某数        识某文
 
yī ér shí  shí ér bǎi  bǎi ér qiān  qiān ér wàn
一而十            十而百        百而千       千而万
 
sān cái zhě  tiān dì rén  sān guāng zhě  rì yuè xīng
三才者        天地人       三光者          日月星
 
sān gāng zhě  jun1 chén yì  fù zǐ qīn  fū fù shùn
三纲者        君臣义       父子亲           夫妇顺
 
yuē chūn xià  yuē qiū dōng  cǐ sì shí  yùn bú qióng
曰春夏        曰秋冬        此四时              运不穷
 
yuē nán běi  yuē xī dōng  cǐ sì fāng  yīng hū zhōng
曰南北         曰西东        此四方         应乎中
 
yuē huǒ shuǐ  mù jīn tǔ  cǐ wǔ háng  běn hū shù
曰火水     木金土       此五行        本乎数
 
yuē rén yì  lǐ zhì xìn  cǐ wǔ cháng  bú róng wěn
曰仁义         礼智信         此五常        不容紊
 
dào liáng shū  mài shǔ jì  cǐ liù gǔ  rén suǒ shí
稻粱菽       麦黍稷       此六谷        人所食
 
mǎ niú yáng  jī quǎn shǐ  cǐ liù chù  rén suǒ sì
马牛羊     鸡犬豕       此六畜        人所饲
 
yuē xǐ nù  yuē āi jù  ài è yù  qī qíng jù
曰喜怒         曰哀惧        爱恶欲     七情具
 
páo tǔ gé  mù shí jīn  yǔ sī zhú  nǎi bā yīn
匏土革      木石金        与丝竹    乃八音
 
gāo céng zǔ  fù ér shēn  shēn ér zǐ  zǐ ér sūn
高曾祖        父而身    身而子      子而孙
 
zì zǐ sūn  zhì xuán céng  nǎi jiǔ zú  rén zhī lún
自子孙       至玄曾        乃九族        人之伦
 
fù zǐ ēn  fū fù cóng  xiōng zé yǒu  dì zé gōng
父子恩      夫妇从    兄则友       弟则恭
 
zhǎng yòu xù  yǒu yǔ péng  jun1 zé jìng  chén zé zhōng
长幼序          友与朋             君则敬          臣则忠
 
cǐ shí yì  rén suǒ tóng  fán xùn méng  xū jiǎng jiū
此十义      人所同            凡训蒙         须讲究
 
xiáng xùn gǔ  míng jù dú  wéi xué zhě  bì yǒu chū
详训诂       名句读        为学者          必有初
 
xiǎo xué zhōng  zhì sì shū  lùn yǔ zhě  èr shí piān
小学终        至四书         论语者         二十篇
 
qún dì zǐ  jì shàn yán  mèng zǐ zhě  qī piān zhǐ 
群弟子        记善言          孟子者        七篇止
 
jiǎng dào dé  shuō rén yì  zuò zhōng yōng  zǐ sī bǐ
讲道德        说仁义        作中庸        子思笔
 
zhōng bú piān  yōng bú yì  zuò dà xué  nǎi céng zǐ 
中不偏        庸不易        作大学        乃曾子
 
zì xiū qí  zhì píng zhì  xiào jīng tōng  sì shū shú
自修齐       至平治       孝经通          四书熟
 
rú liù jīng  shǐ kě dú  shī shū yì  lǐ chūn qiū 
如六经       始可读       诗书易        礼春秋
 
hào liù jīng  dāng jiǎng qiú  yǒu lián shān  yǒu guī cáng 
号六经        当讲求       有连山            有归藏
 
yǒu zhōu yì  sān yì xiáng  yǒu diǎn mó  yǒu xùn gào 
有周易           三易详        有典谟            有训诰
 
yǒu shì mìng  shū zhī ào  wǒ zhōu gōng  zuò zhōu lǐ 
有誓命        书之奥          我周公           作周礼
 
Zhu liù guān  cún zhì tǐ  dà xiǎo dài  zhù lǐ jì 
著六官        存治体        大小戴        注礼记
 
shù shèng yán  lǐ lè bèi  yuē guó fēng  yuē yǎ sòng 
述圣言         礼乐备         曰国风            曰雅颂
 
hào sì shī  dāng fěng yǒng  shī jì wáng  chūn qiū zuò 
号四诗        当讽咏        诗既亡       春秋作
 
yù bāo biǎn  bié shàn è  sān chuán zhě  yǒu gōng yáng 
 寓褒贬 别善恶 三传者 有公羊

yǒu zuǒ shì  yǒu gòu liáng  jīng jì míng  fāng dú zǐ 
有左氏      有彀梁     经既明        方读子
 
cuō qí yào  jì qí shì  wǔ zǐ zhě  yǒu xún yáng
撮其要      记其事        五子者      有荀杨
 
wén zhōng zǐ  jí lǎo zhuāng  jīng zǐ tōng  dú zhū shǐ 
文中子              及老庄           经子通        读诸史
 
kǎo shì xì  zhī zhōng shǐ  zì xī nóng  zhì huáng dì 
考世系          知终始          自羲农          至黄帝
 
hào sān huáng  jū shàng shì  táng yǒu yú  hào èr dì 
号三皇       居上世                  唐有虞          号二帝
 
xiàng yī xùn  chēng shèng shì  xià yǒu yǔ  shāng yǒu tāng 
相揖逊             称盛世         夏有禹         商有汤
 
zhōu wén wǔ  chēng sān wáng  xià chuán zǐ  jiā tiān xià 
周文武         称三王         夏传子          家天下
 
sì bǎi zǎi  qiān xià shè  tāng fá xià  guó hào shāng 
四百载        迁夏社        汤伐夏         国号商
 
liù bǎi zǎi  zhì zhòu wáng  zhōu wǔ wáng  shǐ zhū zhòu 
六百载             至纣亡       周武王          始诛纣
 
bā bǎi zǎi  zuì zhǎng jiǔ  zhōu zhé dōng  wáng gāng duò
八百载         最长久        周辙东         王纲堕
 
chěng gàn gē  shàng yóu shuō  shǐ chūn qiū  zhōng zhàn guó 
逞干戈             尚游说         始春秋         终战国
 
wǔ bà qiáng  qī xióng chū  yíng qín shì  shǐ jiān bìng 
五霸强           七雄出          嬴秦氏        始兼并
 
chuán èr shì  chǔ hàn zhēng  gāo zǔ xìng  hàn yè jiàn 
传二世             楚汉争           高祖兴          汉业建
 
zhì xiào píng  wáng mǎng cuàn  guāng wǔ xìng  wéi dōng hàn 
至孝平          王莽篡          光武兴                为东汉
 
sì bǎi nián  zhōng yú xiàn  wèi shǔ wú  zhēng hàn dǐng 
四百年         终於献           魏蜀吴             争汉鼎
 
hào sān guó  qì liǎng jìn  sòng qí jì  liáng chén chéng 
号三国               迄两晋        宋齐继      梁陈承
 
wéi nán cháo  dōu jīn líng  běi yuán wèi  fèn dōng xī 
为南朝         都金陵          北元魏           分东西
 
yǔ wén zhōu  xìng gāo qí  dài zhì suí  yī tǔ yǔ 
宇文周        兴高齐        迨至隋        一土宇
 
bú zài chuán  shī tǒng xù  táng gāo zǔ  qǐ yì shī 
不再传       失统绪        唐高祖        起义师
 
chú suí luàn  chuàng guó jī  èr shí chuán  sān bǎi zǎi 
除隋乱        创国基         二十传         三百载
 
liáng miè zhī  guó nǎi gǎi  liáng táng jìn   jí hàn zhōu 
梁灭之          国乃改          梁唐晋           及汉周
 
chēng wǔ dài   jiē yǒu yóu  yán sòng xìng  shòu zhōu chán 
称五代           皆有由         炎宋兴            受周禅
 
shí bā chuán  nán běi hún  liáo yǔ jīn  jiē chēng dì 
十八传        南北混        辽与金         皆称帝
 
tài zǔ xìng  guó dà míng  hào hóng wǔ  dōu jīn líng
太祖兴        国大明        号洪武         都金陵
 
dài chéng zǔ  qiān yàn jīng  shí liù shì  zhì chóng zhēn  
迨成祖         迁燕京           十六世             至崇祯 
 
yān luàn hòu  kòu nèi hòng  chuǎng nì biàn  shén qì zhōng    
阉乱后        寇内讧         闯逆变           神器终 
 
qīng shùn zhì  jù shén jīng  zhì shí chuán  xuān tǒng xùn
清顺治          据神京          至十传           宣统逊 
 
jǔ zǒng tǒng  gòng hé chéng  fù hàn tǔ  mín guó xìng   
举总统         共和成         复汉土         民国兴  
 
niàn èr shǐ  quán zài zī  zǎi zhì luàn  zhī xìng shuāi
廿二史         全在兹         载治乱             知兴衰
 
shí qī shǐ  quán zài zī  zǎi zhì luàn  zhī xìng shuāi
十七史         全在兹        载治乱          知兴衰
 
dú shǐ shū  kǎo shí lù  tōng gǔ jīn  ruò qīn mù
读史书        考实录        通古今           若亲目
 
kǒu ér sòng  xīn ér wéi  cháo yú sī  xī yú sī  
口而诵     心而惟     朝於斯  夕於斯
 
xī zhòng ní  shī xiàng tuó  gǔ shèng xián  shàng qín xué 
昔仲尼                 师项橐            古圣贤          尚勤学
 
zhào zhōng lìng  dú lǔ lùn  bǐ jì shì  xué qiě qín 
赵中令           读鲁论        彼既仕       学且勤
 
pī pú biān  xuē zhú jiǎn  bǐ wú shū  qiě zhī miǎn 
披蒲编          削竹简         彼无书         且知勉
 
tóu xuán liáng  zhuī cì gǔ  bǐ bú jiāo  zì qín kǔ 
头悬梁          锥刺股         彼不教      自勤苦
 
rú náng yíng  rú yìng xuě  jiā suī pín  xué bú chuò 
如囊萤        如映雪        家虽贫            学不辍
 
rú fù xīn  rú guà jiǎo  shēn suī láo  yóu kǔ zhuó
如负薪          如挂角          身虽劳         犹苦卓
 
sū lǎo quán  èr shí qī  shǐ fā fèn  dú shū jí
苏老泉       二十七      始发愤         读书籍
 
bǐ jì lǎo  yóu huǐ chí  ěr xiǎo shēng  yí zǎo sī 
彼既老     犹悔迟         尔小生      宜早思
 
ruò liáng hào  bā shí èr  duì dà tíng  kuí duō shì
若梁灏       八十二       对大廷         魁多士
 
bǐ jì chéng  zhòng chēng yì  ěr xiǎo shēng  yí lì zhì 
彼既成         众称异           尔小生          宜立志
 
yíng bā suì  néng yǒng shī  mì qī suì  néng fù qí 
莹八岁         能咏诗           泌七岁            能赋棋
 
bǐ yǐng wù  rén chēng qí  ěr yòu xué  dāng xiào zhī 
彼颖悟          人称奇         尔幼学          当效之
 
cài wén jī  néng biàn qín  xiè dào yùn  néng yǒng yín
蔡文姬
        能辨琴       谢道韫           能咏吟
 
bǐ nǚ zǐ  qiě cōng mǐn  ěr nán zǐ  dāng zì jǐng 
彼女子        且聪敏        尔男子          当自警
 
táng liú yàn  fāng qī suì  jǔ shén tóng  zuò zhèng zì 
唐刘晏       方七岁        举神童            作正字
 
bǐ suī yòu  shēn jǐ shì  ěr yòu xué  miǎn ér zhì 
彼虽幼          身己仕        尔幼学      勉而致
 
yǒu wéi zhě  yì ruò shì   quǎn shǒu yè  jī sī chén 
有为者         亦若是       犬守夜             鸡司晨
 
gǒu bú xué  hé wéi rén   cán tǔ sī  fēng niàng mì 
苟不学    曷为人        蚕吐丝        蜂酿蜜
 
rén bú xué  bú rú wù   yòu ér xué  zhuàng ér háng 
人不学          不如物         幼而学                   壮而行
 
shàng zhì jun1  xià zé mín   yáng míng shēng  xiǎn fù mǔ 
上致君             下泽民               扬名声                   显父母
 
guāng yú qián  yù yú hòu   rén yí zǐ  jīn mǎn yíng 
光於前            裕於后        人遗子              金满嬴
 
wǒ jiāo zǐ  wéi yī jīng   qín yǒu gōng  xì wú yì 
我教子         惟一经            勤有功          戏无益
 
jiè zhī zāi                    yí miǎn lì 
戒之哉                         宜勉力

如不能阅读请从   http://www.zwbk.org/MyLemmaShow.aspx?lid=2931 进入

  18
  5
  申明:1.中文百科在线的词条资料来自网友(一些人是某学科领域的专家)贡献,供您查阅参考。一些和您切身相关的具体问题(特别是健康、经济、法律相关问题),出于审慎起见,建议咨询专业人士以获得更有针对性的答案。2.中文百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将及时给予删除。3.如需转载本页面内容,请注明来源于www.zwbk.org

  词条保护申请

 • * 如果用户不希望该词条被修改,可以申请词条保护
  * 管理员审核通过后,该词条会被设为不能修改

  注意:只有该词条的创建者才能申请词条保护

  评论评论内容为网友展开的讨论,与本站观点立场无关[去知识社区发起新话题]

 • 172.11.246.*在 2020/3/22 23:44:40 发表
 • 簧色网站haha02.com 复制到浏览器打开就可以看! 绝不忽悠! 簧色网站 haha02.com 复制到浏览器打开就可以看! 绝不忽悠!
 • 221.205.197.*在 2012/10/25 15:29:53 发表
 • 不全,拼音声调有不对的地方
 • 110.166.126.*在 2012/3/15 19:56:18 发表
 • 内容不全。
 • 183.39.82.*在 2011/3/2 8:51:27 发表
 • 拼音部分内容不全
 • 121.23.217.*在 2010/4/4 18:47:57 发表
 • 111111
 • 116.25.182.*在 2010/3/17 21:15:20 发表
 • 很不错,有创意,很好!!!
 • 更多评论
联系我们意见反馈帮助中心免责声明
Copyright © 2010 zwbk.org 中文百科在线 All rights reserved.京ICP证090285号